TaktyK - strategie dla Ciebie

warunki uczestnictwa

logo

 

Projekt jest skierowany do 50 dorosłych osób  pracujących- 26 kobiet i 24 mężczyzn.  (kobiet i mężczyzn) - powyżej 18 roku życia (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczących w szkoleniach poza godzinami pracy, zamieszkałych na obszarze województwa śląskiego.

Kandydatki/Kandydaci na szkolenia deklarujący udział w niniejszym projekcie muszą spełniać wszystkie poniżej wymienione warunki formalne:

  • są zatrudnieni  jako specjaliści/konsultanci ds. pozyskiwania funduszy UE - lub na każdym innym stanowisku w którego zakres wpisuje się zagadnienie pozyskiwania środków na realizację projektów z zakresu programów ramowych (w tym na umowy cywilno-prawne)
  • są osobami dorosłymi  (powyżej 18 roku życia )
  • są zatrudnieni i/lub zamieszkują na terenie województwa śląskiego
  • są z własnej  inicjatywy zainteresowane udziałem w szkoleniach i kursach poza godzinami pracy
  • posiadają umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie minimum A2.
  • nie są osobami fizycznymi  prowadzącymi działalność gospodarczą

 

Priorytetowo traktowane będą zgłoszenia osób, które spełniają  dodatkowe kryteria punktowane tj.

  • Osoby, których pracodawca/zleceniodawca związany jest z  branżą  badawczo- rozwojową ( B+R ) +1pkt. 
  • Osoby, które posiadają minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze funduszy UE +1 pkt.

Jednocześnie nie spełnienie powyższych  warunków (punktowanych )   nie dyskwalifikuje z  udziału w Projekcie .

W przypadku identycznej liczby punktów  decyduje kolejność  zgłoszeń ( data i godzina wpływu  formularza zgłoszeniowego)

Jednocześnie aby wykluczyć pomoc publiczną:

1) wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu (tj. beneficjent i ewentualni partnerzy projektu) są niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia,

2) szkolenie odbywa się poza miejscem pracy uczestników,

3) nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych,

4) pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) stanowią nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach tego samego proj.