TaktyK - strategie dla Ciebie

o projekcie

logo

Projekt „Horyzont dla Mikroprzedsiębiorstw z woj.śląskiego.” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”  Poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Projekt realizowany jest przez firmę Taktyk Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach  na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia).

Głównym celem projektu jest   przygotowanie 60  pracowników Mikroprzedsiębiorstw z województwa śląskiego do aplikowania w programach nowego horyzontu czasowego.

Ponadto Uczestniczki i  Uczestnicy Projektu  zdobędzie kwalifikacje zawodowe umożliwiające aplikowanie w ramach programu ramowego i uzupełniającego, podniosą swoje umiejętności w redagowaniu tekstów anglojęzycznych oraz zdobędą wiedze o aplikowaniu  w programie  ramowym i programach uzupełniających.

Okres realizacji projektu:  01.08.2013 r. - 31.01.2015 r.

Uczestnicy projektu, w ramach bezpłatnych szkoleń, objęci zostaną kompleksowym wsparciem, w ramach którego przewidziany jest cykl szkoleń składający się z następujących elementów:

  • Poszukiwanie i aplikowanie do źródeł finansowania w ramach projektów ramowych i uzupełniających  - 40h,
  • Prowadzenie i rozliczanie projektów w ramach programów ramowych i uzupełniających -40h
  • Kurs języka angielskiego jako głównego języka w którym składane są wnioski a następnie prowadzone projekty - 240 h (4 moduły po 60 h ). .

Zajęcia prowadzone będą poza godzinami pracy ( popołudniami ) w tygodniu lub w weekendy  według harmonogramu, który dostępny będzie na naszej stronie internetowej.

KOGO SZUKAMY?

Projekt jest skierowany do 60 mikroprzedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego i ich pracowników wykonujących  pracę  jako specjaliści/konsultanci ds. pozyskiwania  funduszy UE lub na każdym innym stanowisku w którego zakres wpisuje się zagadnienie pozyskiwania środków na realizację projektów z zakresu programów UE oraz posiadających  umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie minimum A2.

Priorytetowo traktowane będą zgłoszenia osób, które spełniają  dodatkowe kryteria punktowane tj.

  • Osoby, których pracodawca/zleceniodawca związany jest z  branżą  badawczo- rozwojową ( B+R ) +1pkt. 
  • Osoby, które posiadają minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze funduszy UE +1 pkt.

Jednocześnie nie spełnienie powyższych  warunków (punktowanych )   nie dyskwalifikuje z  udziału w Projekcie .